Avís legal

Informació que presenta el / la Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances amb caràcter previ a la celebració d’un contracte d’assegurança de conformitat amb l’article 42 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. (Nom i cognoms / Denominació social) Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances està domiciliat a (adreça postal), (telèfon, fax, correu electrònic)

El / La Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances Col·legiat núm. (núm. col·legiat), es troba inscrit/a amb el núm. (núm. registre) en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’assegurances, de Corredors de reassegurances i d’Alts càrrecs de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. Als efectes que el client pugui realitzar les comprovacions oportunes pot adreçar-se a aquest organisme públic, domiciliat al Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid, Telèfon 91 339 00 00, Telefax 91 339 70 53 o al lloc web http://www.dgsfp.mineco.es/Mediadores/Punto_Unico_Mediadores.asp / Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona, Telèfon 933162000, Telefax 935528199 o al lloc web www.gencat.cat/economia/mediadors

El / La Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances no posseeix / posseeix (segons s’escaigui) una participació directa o indirecta superior al 10 per 100 en el capital social o en els drets de vot de cap entitat asseguradora (en cas afirmatiu cal indicar el nom de l’entitat/entitats on es té aquesta participació). Cap entitat asseguradora ni empresa matriu de cap entitat asseguradora posseeix una participació directa o indirecta superior al 10 per 100 dels drets de vot o del capital d’aquesta corredoria d’assegurances (en cas afirmatiu cal indicar el nom de l’entitat asseguradora o empresa matriu que té participació en el capital social o drets de vot de la societat de mediació).

Els clients de del / de la Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances i altres parts interessades podran formular les seves queixes o reclamacions derivades dels serveis prestats, tant en el que fa referència a l’assessorament en la intermediació de pòlisses d’assegurança com en les obligacions i drets derivats dels contractes d’assegurança en els que hagi intervingut el / la Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances ,de conformitat amb els articles 44, 45 i 46 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades i el reglament del departament o servei d’atenció al client d’aquest / a Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances

El departament o servei d’atenció al client / defensor del client d’aquest/a Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances és (nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i fax)

Igualment us informo que com a Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances us facilito assessorament d’acord amb l’obligació establerta en l’apartat 4 de l’article 42 de la Llei 26/2006, de mediació d’assegurances i reassegurances privades, de dur a terme una anàlisi objectiva. Aquesta anàlisi objectiva la facilito sobre la base de l’anàlisi d’un nombre suficient de contractes d’assegurança oferts en el mercat en els riscos objecte de cobertura, de manera que puc formular una recomanació, atenent-me a criteris professionals, respecte del contracte d’assegurança que és l’adequat a les seves necessitats.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

En compliment d’allò establert a l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’ abril de 2016, us informem així mateix del següent:

Aquest / a Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances disposa d’un fitxer o base de dades dels seus clients, que recull les necessàries per a un eficaç compliment de les seves funcions i tasques professionals i comercials. Aquestes dades es conservaran mentre la seva pòlissa/pòlisses restin en vigor i, un cop cancel·lades, durant 6 anys d’acord amb el previst a l’ article 30.1 del Codi de Comerç.

Són destinataris d´aquestes dades i informació, a més d’aquest / a Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances l’entitat o entitats asseguradores per a les que mediem la seva pòlissa o pòlisses o les tarifem prèviament. Aquestes comunicacions són requisits legals i contractuals per al desenvolupament de la nostra activitat de mediació i la mediació de les seves pòlisses que vostè AUTORITZA. També AUTORITZA que conservem les seves dades arribat el cas que s’ extingís per qualsevol motiu la seva pòlissa/ses tant amb la finalitat de presentar-vos una altra pòlissa del seu interès, així com en general per continuar presentant-li ofertes d’altres productes asseguradors o financers del seu possible interès, i arribat el cas que així ho accepti, intermediar-los.

ELS SEUS DRETS:

Vostè pot accedir a les esmentades dades, així com rectificar-les i cancel·lar-les o limitar-ne el seu ús. Té dret a rebre un duplicat degudament estructurat i d’ús comú de les seves dades i de lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable de tractament, o bé a que aquest/a mateix/a Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances els transmeti al responsable que ens indiqui a petició seva (dret de portabilitat). Té dret a retirar el consentiment donat al seu tractament en qualsevol moment sense que això afecti a la validesa del tractament previ a aquesta retirada. Així mateix, té dret a presentat una reclamació davant de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades; l’Agència de Protecció de Dades central o catalana (www.agpd.es / apdcat.gencat.cat).

El responsable del fitxer o base de dades d’aquest / a Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances és (dades), essent la seva adreça la mateixa adreça professional ja indicada. Aquest /a Corredor-a d’assegurances / Corredoria d’assegurances no farà servir les seves dades per a prendre decisions automatitzades ni per a l elaboració de perfils (Comentari: cas de ser així, cal informar clarament del tipus de perfil, lògica que aplica, importància i conseqüències dels mateixos) Només, si escau, per als corredors/corredories afectats per l’esmentada normativa: Quant al fitxers automatitzats amb les dades del client s’informa que per al compliment de les obligacions legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme són destinataris d’aquesta informació les autoritats competents en aquesta matèria. (Lloc, data i signatura del mediador) (Identificació i signatura del client / “He rebut la informació”)

També cal tenir en compte:

Basant-se en les informacions facilitades pel client, els mediadors d’assegurances hauran d’especificar les exigències i les necessitats d’aquest client, a més a més dels motius que justifiquen qualsevol mena d’assessorament que hagi pogut donar-li sobre una determinada assegurança. Aquestes precisions hauran de donar resposta, com a mínim, a totes les qüestions plantejades en la sol·licitud del client i es modularan en funció de la complexitat del contracte d’assegurança proposat. (Lloc, data i signatura del mediador) (Identificació i signatura del client / “He rebut la informació”)

El deure d’informació previ també serà exigible en les modificacions o pròrroga del contracte d’assegurança si s’han produït alteracions en la informació inicialment subministrada. No serà obligatori facilitar la informació prèvia quan es tracti de la mediació d’un gran risc. Tota la informació proporcionada a la clientela ha de comunicar-se: en paper o en un altre suport durador,de forma clara i precisa,i, a elecció del prenedor, en qualsevol de les llengües espanyoles oficials en lloc on es faciliti aquesta informació o, si el client ho sol·licita, en qualsevol altra llengua acordada per les parts Val a dir que, si el client ho sol·licita o quan calgui una cobertura immediata, la informació podrà facilitar-se verbalment.

Ara bé, immediatament després d’haver-se celebrat el contracte caldrà facilitar-la en paper o en un altre suport durador. En els contractacions via telèfon o qualsevol altra tècnica de comunicació a distància, serà d’aplicació allò indicat al paràgraf anterior.

Política de cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un petit fitxer de lletres i xifres que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinats llocs web. Les cookies permeten a un lloc web reconèixer el navegador d’un usuari i no contenen ni recopilen informació. Les cookies es fan servir en la publicitat basada en el comportament per identificar usuaris que comparteixen un determinat interès, de manera que els puguin oferir anuncis més rellevants.

El lloc Web www.rocaiferres.cat utilitza de cookies:

Cookies de primeres parts: son cookies estrictament necessàries. Permeten la interactuació de l’usuari pel lloc web utilitzant totes les seves funcions.

Com desactivar les cookies?

Tots els navegadors permeten fer canvis que permetin desactivar la configuració de les cookies. Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del seu navegador.

A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

Si desitja no ser rastrejat per les cookies, Google ha desenvolupat un complement per instal·lar en el seu navegador al que pot accedir amb l’enllaç següent:http://goo.gl/KFBFh

Tipus de cookies que utilitza cicac.cat:

Una part o la totalitat de les cookies identificades a continuació es pot emmagatzemar en el teu navegador.

Cookies propias

Nombre Dominio Duración Finalidad
PHPSESSID rocaiferres.com Al finalitzar la sessió Aquesta cookie serveix pel llenguatge encriptat PHP per permetre que les variables de SESSIÓ siguin guardades en el servidor web. Aquesta cookie és essencial pel funcionament del web
cookie_notice_accepted rocaiferres.com 30 dies

Aquesta cookie recorda si s’ha acceptat el missatge sobre l’avís de cookies per deixar de mostrar-lo durant el temps que estigui activada.

wp-settings-* rocaiferres.com 1 any Aquesta cookie s’ utiliza per personalitzar el interfaz de usuario de WordPress.
wp-settings-time-* rocaiferres.com Al finalitzar la sessió Cookie que guarda dades de sessió de WordPress.
wordpress_test_cookie rocaiferres.com Al finalitzar la sessió Aquesta cookie s’utilitza pel gestor de continguts WordPress comprova si el navegador te les cookies activadas.

Última actualización 25/09/2018